Obchodní podmínky prodeje a nákupu digitální měny

(dále jen „Podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

Petr Brož, se sídlem Máchova 870, 512 51, Lomnice nad Popelkou, IČ: 87492334 (dále jen „obchodník“) nabízí prodej a nákup digitálních měn, prostřednictvím svých webových stránek www.smartchange.cz.

2. Prodej a nákup digitální měny

Prodej a nákup digitální měny (dále jen „transakce“) jsou realizovány vyplněním objednávkového formuláře zákazníkem a vystavením potvrzení objednávky obsahujícím platební instrukce pro úhradu kupní ceny digitální měny (složení digitální měny na účet elektronické peněženky) v rámci České republiky s omezenou časovou platností, které je obchodníkem zasláno na emailovou adresu zákazníka.

Pokud je závazek zákazníka k úhradě kupní ceny digitální měny (ke složení digitální měny do elektronické peněženky obchodníka) splněn během časové platnosti potvrzení objednávky, obchodník zašle neprodleně objednanou částku digitální měny (částku odpovídající kupní ceně digitální měny) na účet elektronické peněženky (bankovní účet) zákazníka uvedený zákazníkem v objednávce. Obchodník může podle svého uvážení vyřídit objednávku i po uplynutí časové platnosti potvrzení objednávky. V takovém případě je povinen učinit tak neprodleně po splnění výše uvedeného závazku ze strany zákazníka.

Pokud bude výše uvedený závazek zákazníka splněn po uplynutí časové platnosti potvrzení objednávky a obchodník již nemůže transakci za kupní cenu sjednanou se zákazníkem na základě jeho objednávky vyřídit, bude zákazníkovi zaslán email s nabídkou realizace transakce za nových podmínek nebo zrušení transakce. Nezvolí-li si zákazník v době platnosti této nabídky, jinak bez zbytečného odkladu po zaslání této nabídky obchodníkem, jednu z nabízených variant, považuje se transakce za zrušenou.

3. Způsob úhrady

Zákazník se zavazuje uhradit kupní cenu digitální měny bezhotovostním převodem z bankovního účtu vedeného na jeho jméno, vkladem hotovosti na přepážce banky nebo hotově na adrese Palackého 635 Lomnice nad Popelkou 51251. Nabízetsmí obchodníkovi k prodeji výlučně digitální měnu v jeho vlastnictví vedenou na účtu jeho elektronické peněženky. Úhrada kupní ceny digitální měny bezhotovostním převodem z bankovního účtu třetí osoby (složení digitální měny ve vlastnictví třetí osoby a/nebo z elektronické peněženky třetí osoby) není povoleno. V žádném případě nelze provést výběr elektronické měny z burzy přímo do peněženky obchodníka. Obchodník neodpovídá za případné škody vzniklé na straně zákazníka v důsledku porušení těchto povinností.

4. Zrušení objednávky

Obchodník si vyhrazuje právo zrušit potvrzenou objednávku bez udání důvodu. V takovém případě bude částka uhrazená zákazníkem na koupi digitální měny (digitální měna zaslaná zákazníkem do elektronické peněženky obchodníka) zaslána zpět na bankovní účet (na účet elektronické peněženky), z něhož byla zákazníkem odeslána.

Zákazník má právo zrušit potvrzenou objednávku pomoci linku v emailu potvrzující objednávku bez uvedení důvodu v případě, že již zadal příkaz k převodu částky odpovídající kupní ceně digitální měny (částky jím prodávané digitální měny) na bankovní účet (účet elektronické peněženky) obchodníka, příslušná částka však dosud nebyla na tento účet připsána. V takovém případě bude zákazníkovi částka připsaná následně na účet obchodníka vrácena na účet, z něhož byla zaslána. Obchodník si za tyto zpětné převody neúčtuje žádné poplatky, tyto jsou však zpoplatněny podle platných ceníků příslušných bank a transakční poplatky jednotlivých měn.

V souladu s § 1837 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže zákazník odstoupit od smlouvy uzavřené s obchodníkem podle těchto Podmínek, neboť cena digitální měny, která je předmětem jejich smluvního vztahu, závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli obchodníka.

5. Rizika transakcí

Zákazník si je plně vědom veškerých rizik spojených s transakcemi s digitální měnou a jejím uchováváním, zejména bere v úvahu nebezpečí výkyvů ceny a hodnoty digitální měny a s tím související možnosti výrazných změn výše jeho investic do digitální měny. Zákazník dále bere na vědomí, že současná právní regulace digitální měny a obchodování s ní je pouze obecná a ne zcela dostatečná, přičemž tento stav, stejně jako výklad příslušných platných právních norem, se může v budoucnu změnit, a zavazuje se proto tyto změny, jakož i s tím spojené změny těchto Podmínek, plně respektovat.

7. Omezení odpovědnosti obchodníka

Obchodník garantuje zákazníkovi, že transakce bude provedena nebo zrušena. Transakce se považuje za provedenou okamžikem odeslání objednané digitální měny na účet elektronické peněženky (okamžikem odeslání částky odpovídající kupní ceně odkupované digitální měny na bankovní účet) uvedený zákazníkem v objednávce. Pokud nemůže být transakce z jakéhokoli důvodu provedena, bude zákazníkovi uhrazená částka kupní ceny digitální měny (digitální měna složená na účet elektronické peněženky obchodníka) neprodleně zaslána zpět na bankovní účet (účet elektronické peněženky), ze kterého byla přijata.

Obchodník neodpovídá za škody a újmy, které zákazníkovi vzniknou uvedením chybného účtu elektronické peněženky (bankovního účtu), ztrátou, odcizením nebo zneužitím hesla k elektronické peněžence (bankovnímu účtu) zákazníka či jeho e-mailové adresy, výpadkem sítě internet či P2P sítí digitální měny, anebo v důsledku nedbalosti zákazníka či třetí osoby, či jejich úmyslného jednání v rozporu platnými právními předpisy, těmito Podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou na základě akceptace objednávky zákazníka.

Obchodník rovněž neodpovídá za škody a újmy způsobené vyšší mocí, nebo v důsledku rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie a jiných orgánů státní moci a správy, ani za škody a újmy vzniklé zákazníkovi v důsledku změny právních předpisů.

8. Reklamace

Provedenou transakci lze reklamovat pouze v případech a způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

9. Ochrana osobních údajů

   1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: adresa elektronické pošty, číslo běžného účtu, případně telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
   3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
   4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu nebo při komunikaci s prodávajícím) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
   6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
   7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
    2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  9. Platnost Podmínek

  Obchodník si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s digitální měnou nebo za účelem umožnění řádného fungování webových stránek obchodníka a případně dalších jím poskytovaných služeb. Změny Podmínek budou zákazníkům oznámeny jejich zveřejněním na webových stránkách obchodníka. Tyto změny nabydou účinnosti jejich zveřejněním.